Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Савченко Ірина Олександрівна

Савченко Ірина Олександрівна (27.07.1968, м. Київ), хімік, доктор хімічних наук, професор. Закінчила в 1990 році хімічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "хімія, хімія мономерів і полімерів" та вступила до аспірантури. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Дослідження можливостей синтезу полімерів з внутрішьомолекулярним переносом енергії" за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. На хімічному факультеті працювала з 1994 року – асистентом, а з 1998 року – доцентом кафедри хімії високомолекулярних сполук. У 2000 році отримала вчене звання доцента. У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему "Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці". З 2014 року - на посаді професора кафедри хімії високомолекулярних сполук. У 2015 році отримала вчене звання професора.

За час роботи на хімічному факультеті Савченко І.О. підготувала 7 нових спецкурсів "Хімічні аспекти створення новітніх матеріалів", "Технологія виробництва органічних сполук і матеріалів", "Нанохімія та нанотехнологія", "Деструкція і стабілізація полімерів", "Основи технології виробництва пластмас", та лабораторний практикум з цих курсів, "Професійна та корпоративна етика в хімії", "Фотохімічні перетворення в конденсованих середовищах" для студентів фізичного факультету, "Науковий образ світу" для студентів юридичного факультету. Читала лекції зі спецкурсу "Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів" для студентів 4 курсу, лекції із курсу "Органічна хімія" для студентів 1 курсу біологічного факультету. Проводила практичні та лабораторні заняття з магістрами у спецпрактикумі "Теоретичні проблеми технології пластмас", студентами 3 курсу у спецпрактикумі "Фотохімія та хімія інформаційних середовищ і полімерів", практичні заняття з курсу"Хімія високомолекулярних сполук" зі студентами 3 курсу. Веде активну наукову роботу, керує науковими роботами студентів.

Савченко І.О. є автором 250 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, з них 80 статей (в наукометричній базі даних SCOPUS – 54, загальна кількість посилань на публікації складає 124, h-індекс = 6), 5 патентів та 12 навчально-методичних робіт (4 підручників з грифом МОН): Хімія 11 клас. Підручник для загальноосвітніх навч. закладів. К., 2007 (у співавт.); Хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. К., 2010, (у співавт.); Хімія для нехімічних спеціальностей/ Підручник для вищих навч. закладів. Х., 2014 (у співавт.).

У 2016 р. була одним з організаторів (заступником Голови міжнародного програмного комітету) 10ї міжнародної наукової конференції "Electronic processes in organic and inorganic materials".

У 2014, 2016 рр. - запрошений редактор журналу Molecular Crystals & Liquid Crystals (Taylor & Francis Group).

Савченко І.О. виконувала обов’язки вченого секретаря вченої ради факультету (2007-2013 рр.), з 2014 р. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25, член методичної ради хімічного факультету.

Сфера наукових інтересів: синтез та дослідження металовмісних полімерів на основі мономерних хелатних комплексів та "розумних" полімерів на основі арил(мет)акрилатів з ефектом внутрішньомолекулярного перенесення енергії.

Кабінет 302 старого корпусу

Телефон 239-34-08